Priebeh hlasovania

Kategória (Nezaradené) napísal develop 08-06-2010

Pre tých, ktorí idú prvý krát voliť prinášam informácie o tom, ako to bude prebiehať po tom, čo vojdete do volebnej miestnosti.

Informácie pre voliča:

  • Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu (nezabudnite si ho!!! ) a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný (iba pre tých ktorí ho majú).
  • Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
  • Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
  • V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.
  • Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.
  • Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. (Takže ich o to ani nepýtajte.)
  • Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
  • Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Toto sú oficiálne pokyny ku ktorím som do zátvoriek pridal vysvetlenie.

Leave a Reply