Programové tézy budúcej vlády

Kategória (Nezaradené) napísal develop 25-06-2010

Hoci nová vláda ešte nie je dohodnutá o rozdelení ministerských kresiel, aj tak nám ponúka nazrieť do budúcnosti našej krajiny. Či to vyplnia, nik nevie, ale dohodli sa na hlavných bodoch, ktoré sa budú snažiť v parlamente presadiť.

1.    Všeobecné politické tézy a prierezové témy

Zásadný boj proti korupcii (prierezové opatrenia, rezortné protikorupčné opatrenia sú uvedené priamo pri jednotlivých rezortoch)

 • Nastolíme novú politickú kultúru a etiku a budeme dôsledne presadzovať verejný záujem.
 • Prijmeme opatrenia, aby verejné inštitúcie konali vo verejnom záujme a aby konanie v rozpore s verejným záujmom bolo minimalizované a sankcionované.
 • Prijmeme zmeny, ktoré umožnia účinnú kontrolu dodržiavania ústavného zákona o konflikte záujmov.
 • Posúdime možnosť schválenia zákona o majetkovej zodpovednosti verejných funkcionárov.
 • Uskutočníme zásadnú reformu verejného obstarávania (Zavedieme povinné elektronické verejné obstarávanie vrátane elektronických aukcií, zrušíme možnosti využitia formálnych nedostatkov ako dôvodu vylúčenia zo súťaže, sfunkčníme centrálny vestník verejného obstarávania tak, aby verejnosť mohla jednoducho vyhľadávať všetky prebiehajúce zákazky podľa rôznych kritérií a verejným organizáciám uložíme povinnosť zverejňovať v elektronickom vestníku verejného obstarávania všetky výzvy, ponuky (aj nevíťazné), posudky komisií a výsledky a ich zdôvodnenia, ďalej zavedieme sprísnenie podmienok pri podprahovej metóde verejného obstarávania, nepovolíme žiadne dodatky zásadne meniace  podmienky alebo cenu, zavedieme povinnosť oznámiť verejnú súťaž pred jej vyhlásením s dostatočnou lehotou, obmedzíme alebo vylúčime kritérium „príliš nízkej ceny“ ako dôvod vylúčenia zo súťaže) a zabezpečíme zverejnenie záverečných správ.
 • Rozšírime účinnosť zákona o verejnom prístupe k informáciám na všetky subjekty, ktoré sú reálne súčasťou verejného sektora.
 • Zavedieme zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií, týkajúcich sa verejných zdrojov na internete, ako podmienku ich platnosti, okrem toho aj do minulosti zverejníme všetky takéto obchodné zmluvy, kde zmluvnou stranou je štát, orgány verejnej správy, obchodné spoločnosti so 100%-ným podielom štátu.
 • Zverejníme všetky nenárokovateľné dotácie a príspevky z verejných zdrojov na internete a zavedieme súťažný princíp.
 • Povinné zverejňovanie ekonomických analýz na zabránenie predražovania verejných zákaziek.
 • Posilníme nezávislosť kontroly územnej samosprávy.

Zoštíhlenie a zefektívnenie verejnej správy

 • Uskutočníme revíziu všetkých úradov s prezumpciou nepotrebnosti, audity a reštrukturalizáciu rezortov a ústredných orgánov štátnej správy.
 • Budeme analyzovať možnosť zlúčenia ÚRSO, Poštového úradu, Telekomunikačného úradu, Štátneho dopravného úradu a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy do jedného regulátora.
 • Zavedieme prenos zodpovednosti za verejnú politiku z ostatných ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov verejnej moci na ministerstvá a zavedieme opatrenia na zvýšenie kvality (najmä kolektívne orgány dohľadu).
 • Uskutočníme komunálnu reformu, ktorá bude motivovať obce k dobrovoľnej spolupráci, spájaniu administratívnych kapacít a spájaniu obcí v rámci platnej legislatívy.
 • Zakážeme žiadanie informácie od občana, ak štátna inštitúcia má túto informáciu.
 • Obmedzíme mieru korporatizmu.
 • Zefektívnime a zoštíhlime proces rokovania vlády.
 • Z európskej legislatívy, ktorá bude zaťažujúca alebo obmedzujúca, preberieme len nevyhnutné minimum.
 • Zavedieme princíp, podľa ktorého nedodržanie lehoty zo strany úradu bude zakladať právo občana na vrátenie poplatku.

Rómske osady a marginalizované komunity

 • Uzákoníme samostatnú legislatívnu normu o sociálne odkázaných spoločenstvách (SOS), ktorá by definovala SOS a stanovila priority v riešení ich problémov.
 • Posilníme prevenciu, podporu centier pre sociálne slabšie a rizikové deti, kombináciu sociálnej práce a voľnočasových aktivít + podporu programov rodinnej asistencie a práce s rodičmi.
 • Posilníme motiváciu pracovať, zjednotíme  a zjednodušíme pravidlá sociálnej podpory s cieľom zmenšiť priestor na jej zneužívanie (napr. detailnejšie pravidlá zavedenia inštitútu osobitného príjemcu) a tiež zvýšime jej motivačné efekty k spoločensky žiadúcemu konaniu (napr. školská dochádzka a povinná zdravotná starostlivosť pre deti) vrátane opätovného podmienenia poberania dávok návštevou školy.
 • Vytvoríme pozitívne motivačné nástroje, aby deti z extrémne chudobných rodín mohli pokračovať v štúdiu aj na strednej škole (štipendiá pokrývajúce všetky náklady).
 • Budeme rozvíjať projekt nultých ročníkov základných škôl a asistentov, ktorý sa osvedčil už v minulosti.
 • Uzákoníme dvojročnú povinnú predškolskú dochádzku pre deti z SOS tam, kde sa nachádza komunitné centrum alebo tam, kde sú na realizáciu povinnej predškolskej výchovy vytvorené iné podmienky.
 • Odstránime motivácie k zaraďovaniu detí z SOS do špeciálnych škôl bez dôvodu a testy školskej zrelosti budeme robiť aj v rómčine.
 • Presunieme odborný personál pedagogicko-psychologických poradní do prostredia štandardných základných škôl.
 • Upravíme vzťah k pozemkom, na ktorých stoja osady SOS do majetku obce a podporíme prísun investícií do základnej infraštruktúry (kanalizácia, vodovody, elektrické rozvody, cesty).
 • Zavedieme pravidlo, že nárok na byty v rámci výstavby v SOS komunitách z eurofondov vznikne len tomu obyvateľovi SOS, ktorý sa úspešne zapojí do integračných programov. Nárok na byt zanikne, ak sa prestane zúčastňovať integračných programov.
 • Podporíme aktivity charity, mimovládnych organizácií, kresťanských spoločenstiev, ktoré majú najlepšie výsledky v tejto oblasti, najmä z EÚ fondov.
 • Zavedieme pilotný projekt E-pay kariet pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
 • Rozvinieme účinnejšiu ochranu proti drobnej kriminalite posilnením počtu policajtov v problematických oblastiach vrátane pochôdzkárov, zároveň budeme budovať dôveru rómskej komunity k inštitúciám štátu (integrácia Rómov do Policajného zboru a pod.).
 • Zavedieme štatistiky viacerých ukazovateľov (vzdelanie, zdravotný stav, kriminalita) podľa príslušnosti k SOS.
 • Zvýšime vymáhateľnosť legislatívy, najmä v boji proti úžere a majetkovej kriminalite.
 • Dobudujeme siete komunitných centier a komunitných pracovníkov v SOS

Regionálna politika

 • Zavedieme zjednodušený a transparentný prístup k eurofondom, projektová dokumentácia schválených projektov (vrátane uvedenia spracovateľa dokumentu a členov komisií) bude verejne dostupná (na webovom portáli príslušného ministerstva).
 • Uskutočníme analýzu čerpania a návrh opatrení na zefektívnenie čerpania eurofondov.

Kompetencie ministerstiev

 • Kompetencie ministerstva životného prostredia obnovíme v pôvodnom  rozsahu.
 • Kompetencie ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja ponecháme  rozdelené tak, ako o tom rozhodla predošlá vláda, s výnimkou kompetencií v oblasti cestovného ruchu, ktoré prejdú z ministerstva kultúry na ministerstvo hospodárstva.

2.    Ministerstvo financií

 • V priebehu volebného obdobia zastavíme nárast zadlžovania budúcich generácií a budeme klásť dôraz aj na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
 • Postupne budeme znižovať deficit verejných financií a strednodobo smerovať Slovensko k vyrovnanému rozpočtu.
 • Budeme pokračovať v dlhodobom trende znižovania miery štátneho prerozdeľovania.
 • Dôslednejšie prehodnotíme oprávnenosť výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy  a budeme racionalizovať verejné investície.
 • Predložíme ústavný zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte v strednodobom horizonte.
 • Predložíme ústavný zákon o fiškálnom pravidle pre hrubý verejný dlh.
 • Verejné financie budú skutočne verejné, budú povinne zverejňované v prehľadnej a porovnateľnej štruktúre.
 • Zavedieme pravidlá na obmedzenie schvaľovania legislatívnych a iných návrhov s negatívnym dopadom na verejné financie.
 • Prerátame skutočnú výšku dlhu a pripravíme reakciu pre rôzne, aj najhoršie alternatívy.
 • Budeme pokračovať v reforme správy verejných financií.
 • Nebudeme zvyšovať celkové daňové zaťaženie, zachováme  rovnú daň a nebudeme zvyšovať jej sadzbu.
 • Nebudeme zavádzať žiadne nové dane, ak to pre Slovensko nebude vyplývať z medzinárodných záväzkov voči Európskej únii a nebudeme súhlasiť s európskou daňovou harmonizáciou.
 • Zjednotíme výber daní, odvodov a ciel a jednotné miesto na výber daní a odvodov, ktorými budú reformované súčasné daňové úrady.
 • Zjednodušíme daňové priznania a iné výkazy.
 • Zavedieme spoločné ročné zúčtovanie dane z príjmu a odvodov.
 • Urobíme audit výnimiek v zákone o daniach z príjmov s cieľom čo najväčší počet takýchto výnimiek zrušiť.
 • Preskúmame možnosť zníženia dane z nafty na minimum požadované Európskou úniou.
 • Znížime strop možného  navýšenia  dane z pozemkov z 20 násobku na 5 násobok  ročnej  najnižšej sadzby dane.
 • Zjednodušíme poplatkový systém.
 • Zrušíme kolky a zavedieme povinnosť každého úradu, aby prijímal platby v hotovosti, platobnými kartami alebo formou bankového prevodu.
 • Presadíme zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cieľom znížiť odvodové zaťaženie. Zavedieme odvodový bonus za predpokladu fiškálnej udržateľnosti a zohľadnenia dopadov na marginalizované skupiny.
 • Presunieme odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedieme superhrubú mzdu s príslušným navýšením hrubej mzdy.
 • Posilníme vlastné príjmy územnej samosprávy.
 • Zavedieme presnejšie a prísnejšie pravidlá pre samosprávy, ktoré by zabránili ich  nadmernému zadlžovaniu a zabezpečíme doriešenie legislatívy pre obce, na ktoré bola uvalená nútená správa.
 • Zásadne zvýšime efektívnosť vymáhania pohľadávok štátu jednotným koordinovaným postupom v gescii ministerstva financií.
 • Zavedieme nový systém správy štátneho nehnuteľného majetku (bude sa platiť nájomné, prebytočný majetok sa odpredá elektronickou aukciou).
 • V oblasti hazardných hier vrátime právny stav pred rok 2009.

3.    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

 • Zavedieme kombináciu práce a dávok pre dlhodobo nezamestnaných (medzitrh práce).
 • Zvýšime motiváciu zamestnávať dlhodobo nezamestnaných „odvodovými prázdninami“.
 • Zastavíme plytvanie v sociálnych podnikoch a dôsledne prešetríme  a prehodnotíme ich fungovanie.
 • Spružníme trh práce.
 • Zrušíme zdravotnú pracovnú službu a ponecháme určenie podmienok zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o zamestnancov na individuálnych dohodách.
 • Opravíme Zákonník práce (pružnejšie a prorodinné pracovné vzťahy, zníženie nákladov zamestnávateľov cez súbeh výpovednej lehoty a odstupného, nadčasy po dohode so zamestnancom, vzťah odborov a zamestnaneckých rád), obmedzíme privilégiá odborov, umožníme uzatvárať dobrovoľné vzájomné dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na riešenie operatívnych zmien pracovných podmienok).
 • Zrušíme možnosť rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu príslušného zamestnávateľa.
 • Zavedieme konkurenciu pre štátne služby zamestnanosti.
 • Obnovíme sociálne štipendiá pre deti na základných školách diferencované podľa prospechu.
 • Prehodnotíme inštitút osobitného príjemcu všade tam, kde nespĺňa účel.
 • Výraznejšie previažeme poberanie dávky v hmotnej núdzi s výkonom aktivačnej činnosti.
 • Zavedieme flexibilnejšie rodičovské dovolenky.
 • Rozšírime a skvalitníme služby pre rodičov s deťmi (napríklad mikroškôlky, dotovanie opatrovateliek z medzitrhu práce a pod.).
 • Rozšírime nárok na získanie štátnej bonifikácie hypoték pre mladých.
 • Podmienime poberanie rodinných dávok starostlivosťou o deti.
 • Zásadne zmeníme priority v štátnej podpore bývania (štartovacie byty, zatepľovanie, ohrozená mládež).
 • Odstránime diskrimináciu rodičov pri rodičovskom príspevku bez fiskálnych dôsledkov a umožníme rodičom vykonávať zárobkovú činnosť.
 • Zavedieme minimálny garantovaný dôchodok vo výške životného minima ako súčasť zásadnej reformy odvodového systému.
 • Preskúmame a prehodnotíme systém valorizácie dôchodkov s cieľom zvýšiť solidaritu a odstrániť diskrimináciu a deformácie.
 • V rámci posilnenia stability dôchodkového systému odstránime deformácie, ktoré v 2. dôchodkovom pilieri spôsobila súčasná vládna koalícia (podmienky nároku na dôchodok z 2. piliera, povinnosť sporenia v 2. pilieri, podmienky zhodnocovania úspor, otvoriť systém pre vstup nových sporiteľov a pod.).
 • Zakážeme súbeh dôchodku a mzdy pri zamestnaní v orgánoch verejnej a štátnej správy mimo volených funkcií.
 • Zrovnoprávnime poskytovateľov sociálnych služieb a odstránime diskrimináciu neverejných poskytovateľov, čo bude garantovať právo klienta vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb.
 • Zavedieme účinnejšiu pomoc obetiam násilia.
 • Posilníme legislatívu o bezbariérovej výstavbe budov a vytvorenie bezbariérovej komunikácie a informovanosti verejných inštitúcií.
 • Zvýšime mieru integrácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím, zabezpečíme dostupnosť tlmočníckych služieb, budeme diskutovať o kodifikácii posunkového jazyka, posilníme služby verejnoprávnych médií, zabezpečíme podporné služby a centrá pre študentov na školách a vytvoríme sieť integrovanej starostlivosti o deti.
 • Zadefinujeme sankcie za nedoržiavanie zákona o sociálnoprávnej ochrane.
 • Zabezpečíme, aby sa deti do veku 6 rokov umiestňovali výlučne do rodinného prostredia.
 • Zjednotíme podmienky výkonu zamestnania profesionálnych rodičov a zavedieme inštitút špecializovaného profesionálneho rodičovstva detí so zdravotným postihnutím.
 • Dobudujeme siete terénnych sociálnych pracovníkov (aj z prostriedkov EÚ) a zameriame ich aj na prácu s biologickou rodinou dieťaťa za účelom sanácie rodiny.
 • Sfunkčníme a urýchlime medzištátnu adopciu v prospech detí.
 • Sprísnime posudzovanie presunov maloletých medzi domovmi.
 • Presunieme reedukačné domovy pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • Zjednotíme systém kompenzácií pre zdravotne postihnutých v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí.
 • Vytvoríme podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva, vrátane definovania štatútu dobrovoľníka.
 • Predĺžime materskú dovolenku a zvýšime materský príspevok v závislosti od možností verejných financií a reformy odvodov.
 • Zvýšime daňový bonus o 100 % do 6 rokov na každé dieťa v závislosti od možností verejných financií a reformy odvodov.

4.    Ministerstvo zdravotníctva

 • Zrušíme povinnosť vystavovania odporúčacích lístkov k špecialistom.
 • Zavedieme elektronickú kartu poistenca na zefektívnenie administratívy a starostlivosti o pacienta v rámci projektu e-health.
 • Zavedieme strop pre platby za lieky u lekára alebo pre seniorov a zdravotne postihnutých.
 • Zlepšíme podmienky opatrovania ťažko chorých pacientov v domácej starostlivosti.
 • Posilníme prevenciu a motiváciu k nej vrátane vytvorenia celoštátnych preventívnych programov: Rodič a dieťa, Starostlivosť o seniorov, Onkologický program, Srdcovocievny program a Program mentálneho zdravia bez nároku na dodatočné rozpočtové zdroje.
 • Zabezpečíme šetrenie zdrojov prostredníctvom sústredenia sa na lepšiu diagnostiku pred necielenou terapiou.
 • Zavedieme bonus pri platbách na zdravotné poistenie pre dospelých obyvateľov, ktorí nevyčerpali zdravotnú starostlivosť.
 • Zanalyzujeme zavedenie výpisov vyčerpanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa by povinne zaslala každému poistencovi, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, 1x ročne výpis úhrad za vyčerpanú starostlivosť.
 • Zadefinujeme zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného poistenia. Tento bude rovnaký pre všetkých a každá zdravotná poisťovňa pôsobiaca na trhu ho bude povinná zabezpečiť.
 • Znížime bariéry pre vstup nových subjektov na trh poskytovateľov zdravotného poistenia.
 • Vrátime poisťovniam možnosť tvorenia zisku za presne stanovených podmienok, tak, aby sa nezhoršovala pozícia štátu v prebiehajúcich sporoch o ochranu investícií. Poisťovne musia vyvíjať tlak na poskytovateľov zdravotníckych služieb smerom k efektivite a ku kvalite, pričom musia chrániť záujem svojho poistenca – pacienta.
 • Umožníme poisťovniam pripoistenie, ktoré bude pokrývať úhrady nad rámec zákonného nároku ako aj nadštandardné služby.
 • Zvážime zvýšenie percenta poistného, ktoré nebude predmetom prerozdeľovania.
 • Rozšírime kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov o kritérium zdravotného stavu jednotlivca so zahrnutím finančne náročných výkonov.
 • Vrátime nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Zavedieme zrozumiteľný systém merania kvality a akreditáciu poskytovateľov vrátane nemocníc.
 • Dáme všetkým nemocniciam právnu formu obchodných spoločností a umožníme transformáciu neziskových organizácií na akciové spoločnosti.
 • Zrovnoprávnime financovanie nemocníc spolu so zavedením platby za diagnózu (DRG systém).
 • Doriešime minimálnu sieť špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnú starostlivosť (prehodnotenie siete zdravotnej starostlivosti a reštrukturalizácie siete poskytovateľov).
 • Protimonopolný úrad bude musieť oveľa účinnejšie zakročovať proti prípadným kartelovým dohodám poskytovateľov a zároveň aj poisťovní pri rokovaniach o cenách.
 • Na prevádzku RZP a RLP budeme vyhlasovať verejné obstarávanie. Rozdelíme výberové konania tak, aby nedochádzalo k súčasnému výberu všetkých poskytovateľov. Udeľovanie licencií na rýchlu zdravotnú pomoc sa musí udiať formou elektronickej aukcie.
 • Zavedieme grantový systém do vedy a výskumu v oblasti zdravotníctva.
 • Vláda sa bude zaoberať rozsahom povinného očkovania detí.

5.    Ministerstvo pôdohospodárstva

 • Budeme podporovať maximálnu mieru finalizácie výroby a tým aj tvorbu vyššej pridanej hodnoty.
 • Naďalej budeme podporovať ekologické poľnohospodárstvo.
 • Zlepšíme využitie produkčnej schopnosti vidieka s ohľadom na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností a rozvoj agroturistiky.
 • Vytvoríme verejne kontrolovateľný a transparentný systém poskytovania podpôr na základe  prísnej kontroly efektivity vynaložených zdrojov.
 • Zamedzíme selektívnemu zvýhodneniu zahraničných investorov v pôdohospodárstve.
 • Zrušíme poplatok za vyňatie pôdy z pôdneho fondu.
 • V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ budeme presadzovať plošné zrušenie poľnohospodárskych dotácií. V záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov sa budeme dovtedy snažiť dosiahnuť nediskriminačné podmienky.
 • Budeme riešiť nerovnosti v reťazci prvovýrobca – spracovateľ – obchod na úrovni EÚ.
 • Zrušíme zbytočne prísne predpisy a kvóty, obmedzujúce farmárov a potravinárov, tak európskych aj idúcich nad rámec legislatívy EÚ a vyrovnáme rozsah kontroly domácich potravín s rozsahom kontroly dovážaných potravín.
 • Prispôsobíme legislatívu pre priamy predaj farmárskych výrobkov podmienkam v iných členských štátoch EÚ rozšírením o všetky druhy farmárskych výrobkov a zmiernením kritérií na ich výrobu a priamy predaj pri súčasnom zachovaní ich zdravotnej bezchybnosti.
 • Zvýšime efektívnosť a dôkladné kontroly potravinového reťazca z hľadiska bezpečnosti potravín.
 • Posilníme vlastnícke práva k pôde.
 • Zavedieme jasné pravidlá pre vzťahy medzi ochranou prírody a vlastníkmi.
 • Uskutočníme systematickú zmenu riešenia reštitúcií, náhradný pozemok bude možný len v katastri, kde pôvodný nárok vznikol a v ostatných prípadoch sa uskutoční finančné vysporiadanie.
 • Urýchlime dokončenie  ROEP (Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov) a procesu pozemkových úprav (scelenie pozemkov, ako aj ich priestorové a funkčné usporiadanie), zefektívnime evidenciu a podporu podmienok pre existenciu jasného vlastníctva  (jeden vlastník, jeden kataster, jeden list vlastníctva).
 • Budeme riešiť usporiadanie vlastníctva pozemkov a lesov známych i neznámych vlastníkov, aj lesov s najvyšším stupňom ochrany.
 • Zabezpečíme efektívne spravovanie štátnej lesnej pôdy, napríklad využívaním metódy verejnej súťaže a aukcií pri obchodnej činnosti podniku Lesy SR s cieľom dosiahnutia najvyšších cien pri predaji dreva.
 • Zrušíme obmedzenie vjazdu cyklistov na lesné cesty.
 • Zásadne obmedzíme vedecko-výskumnú kapacitu v rezorte tak, aby nevyhnutné expertné a analytické činnosti boli v rezorte zachované.
 • Znížime počet rozpočtových a príspevkových organizácií s cieľom odstránenia duplicít a zbytočných činností.
 • Preskúmame možnosť decentralizovať rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z ROP a Programu rozvoja vidieka na vyššie územné celky a prípadne prehodnotíme mechanizmus podpory financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov EÚ.
 • Zlepšíme funkčnosť melioračných a závlahových systémov tam, kde bude zaručená ich efektivita.

6.    Ministerstvo životného prostredia

 • Obnovíme Ministerstvo životného prostredia SR.
 • Zastavíme výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov.
 • Podporíme takú zonáciu chránených území, teda aj Tatier, ktorá umožní rozvoj turizmu, ale neohrozí chránené biotopy.
 • Dáme samospráve právomoc rozhodovať o ťažbe a spolurozhodovať o skládkach a zásadne zvýšime účinnosť boja proti čiernym skládkam.
 • Zavedieme centrálny register územnoplánovacích dokumentácií, tento bude zverejnený na internete a pravidelne aktualizovaný.
 • Prehodnotíme rozsah chránených území  podľa možností spoločnosti a ekonomickej situácie krajiny. Stanovíme pravidlá obmedzenia vlastníckych práv vo vzťahu k pozemkom.
 • Zmeníme slovenskú legislatívu tak, aby bola zabezpečená účasť verejnosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia v duchu Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám.
 • Zásadné zvýšime účinnosť boja proti čiernym stavbám.
 • Určíme kritériá transparentného rozdelenia kvót CO2 vo verejnom záujme.
 • Z fondov EÚ podporíme ekologizáciu lesnej výroby.
 • Prehodnotíme rozsah a mieru poplatkov a odvodov v oblasti ŽP.
 • Prehodnotíme environmentálnu politiku v oblasti nakladania s odpadmi.
 • Navrhneme protipovodňové opatrenia spôsobom, ktorý umožní udržať vodu v prírode a zníži následky povodní. Vypracujeme stratégiu protipovodňových opatrení na Slovensku, na dobudovanie protipovodňových systémov využijeme hlavne štrukturálne fondy EÚ, a tiež v rámci regionálnej spolupráce so susednými krajinami s využitím programov Východného partnerstva EÚ. Zabezpečíme trvalú údržbu malých vodných tokov na územiach ohrozených povodňami a objasníme ich správcovstvo.
 • Uskutočníme reformu organizácií vodného hospodárstva zameranú na racionalizáciu výkonov a služieb.
 • Po analýze dopadov pripravíme možnosť zrušenia recyklačného fondu.

7.    Ministerstvo kultúry

 • Budeme podporovať národné  kultúrne inštitúcie a alternatívne formy umenia.
 • Zachováme a obnovíme pamiatky kultúrneho dedičstva a to najmä efektívnym využitím príslušných európskych fondov.
 • Zavedieme „bezplatné dni“ vo všetkých štátnych múzeách, galériách a kultúrnych ustanovizniach pre deti do 18 rokov, študentov VŠ a dôchodcov.
 • Vymaníme grantový systém spod politického vplyvu ministerstva kultúry a spod netransparentného vplyvu záujmových skupín.
 • Posilníme decentralizáciu v kultúre, vrátane prehodnotenia dnešnej zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, zohľadňujúc špecifické postavenie menšinovej kultúry.
 • Ochránime zachovanie identity každej národnostnej menšiny na Slovensku, rozvíjanie ich vzdelávacieho systému a systému kultúrnych a spoločenských inštitúcií.
 • Odstránime nezmyselné reštrikcie a obmedzenia v zákonoch týkajúcich sa národnostných menšín.
 • Posilníme postavenie knižníc využívajúcich súčasné možnosti internetu ako centier vedomostí a poznania.
 • Otvoríme celospoločenskú diskusiu na tému financovania cirkvi.
 • Zavedieme zákon o transparentnom, stabilnom a spravodlivom financovaní národnostnej kultúry menšín.
 • Zmeníme dvojpercentnú dodatočnú daň pre umelcov na príspevok vyberaný na dobrovoľnej báze a transformujeme umelecké fondy na nadácie.
 • Zrušíme koncesionárske poplatky a  verejnoprávne médiá budeme financovať na základe fixného, zákonom garantovaného percenta z výdavkov štátneho rozpočtu.
 • Uskutočníme transformáciu médií verejnej služby tak, aby sa stali verejnoprávnymi a slúžili občanom.
 • Odštátnime Tlačovú agentúru SR a zrušíme Radu TASR.
 • Upravíme tlačový zákon, najmä zrušenie práva na odpoveď pre verejných činiteľov.
 • Budeme komplexne riešiť jednotný systém označovania televíznych programov, vrátane zavedenia časovej opony (od 6.00 do 20.00) pre programy označené ako nevhodné do veku 15 rokov.
 • Posilníme na medzinárodnej úrovni lepšiu ochranu detí pred nástrahami internetu (šikana, násilie, obťažovanie, pornografia).
 • Každý rok budeme mať jednu národnú kultúrnu prioritu.

8.    Ministerstvo školstva

 • Zvýšime výšku finančných zdrojov do školstva, ale tieto zdroje budú podmienené zmenou pravidiel smerom k tlaku na kvalitu, transparentnosť finančných tokov a efektívnosť ich využívania.
 • Zabezpečíme zmenu obsahu výučby, od memorovania k schopnosti získavať a využívať informácie a k tvorivosti, vrátane zvýšenia autonómie škôl a posilnenia nezávislého externého testovania.
 • Vytvoríme a zavedieme systém povinného interného a externého hodnotenia kvality vzdelávania základných a stredných škôl.
 • Budeme postupne zavádzať angličtinu ako povinný cudzí jazyk, budeme podporovať výučbu v cudzích jazykoch a prípravu koncepcie zabezpečujúcej kontinuálne vzdelávanie v cudzích jazykoch.
 • Skvalitníme výuku slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským (zmena metodiky).
 • Zrušíme monopol štátu na učebnice, otvoríme trh s učebnicami, vytvoríme podmienky pre umiestnenie učebníc na internete, zavedieme verejný Národný register učebníc vedený Ministerstvom školstva SR.
 • Zvýšime priemerný plat učiteľa nad priemernou mzdou v regióne a prehodnotíme dnešný systém kariérneho rastu učiteľov.
 • Zavedieme povinnosť každého zriaďovateľa uhradiť prípadnú stratu z hospodárenia školy na konci každého finančného roka.
 • Dáme školám úplnú slobodu v nakladaní s príjmami z hospodárskej či akejkoľvek inej činnosti podľa vlastného uváženia.
 • Zavedieme financovanie športových klubov, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti a centier voľného času prostredníctvom voľnočasových poukazov a zavedieme ich centrálnu evidenciu.
 • Zjednotíme legislatívne normy platné pre školy tak, aby platili rovnaké pravidlá pre všetky školy daného typu bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.
 • Odstránime zbytočnú byrokraciu na školách a voči školám.
 • Zavedieme povinný posledný ročník materskej školy alebo nultý ročník a zlepšíme predškolskú diagnostiku.
 • Podporíme a zvýšime počet špeciálnych pedagógov a pedagogicko-psychologických poradcov na školách.
 • Zvýšime dostupnosť škôl pre deti s postihnutím ich premenou na bezbariérové školy.
 • Škola bude otvorená po celý deň, aktívne budeme využívať čas pre šport a umenie aj v období po vyučovaní.
 • Podporíme „školské autobusy“.
 • Zrovnoprávnime financovanie škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa.
 • Prehodnotíme význam špeciálnych škôl, maximálnu integráciu detí a zlepšenie podmienok pre tie, ktoré sa integrovať nedajú.
 • Budeme podporovať stredné školy bez prijímacích skúšok – na základe objektívneho hodnotenia schopností detí.
 • Posilníme základy pre zdravý životný štýl už v škole a prijmeme opatrenia na zlepšenie kvality stravovania.
 • Zvýšime objem športových aktivít vrátane telesnej výchovy.
 • Zavedieme zjednotenie systému štátnych maturít na stredných školách.
 • Prehodnotíme posledné novely vysokoškolského zákona, ktoré „zakonzervovali“ nedostatky vo vysokoškolskom systéme a zabrzdili jeho kvalitatívny rozvoj.
 • Zavedieme medzinárodné štandardy kvality do akreditačného procesu vysokých škôl, vrátane účasti zahraničných hodnotiteľov a zmenu kritérií akreditácie, ktoré zabezpečia skutočné hodnotenie kvality vzdelávania.
 • Urobíme súťaž pre VŠ o fond na skok do prvej svetovej päťstovky.
 • Zavedieme stimuly pre získanie špičkových svetových univerzít na Slovensko.
 • Budeme aktívne podporovať a financovať prílev vedcov a pedagógov svetovej kvality na Slovensko.
 • Zvýšime objem finančných zdrojov do vedy, ale len smerom k najlepším tímom a pracoviskám a povinné zapojenie kvalitných zahraničných hodnotiteľov do grantového systému vo vede, ako aj otvorenie vedy a jej výsledkov smerom k širšej verejnosti.
 • Vytvoríme transparentný a grantový systém na financovanie výskumu, oddelený od financovania vzdelávania, motivujúci k zvyšovaniu spolupráce pracovísk v rámci vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií.
 • Presadíme vytvorenie národného systému pre transfer technológií a poznatkov z akademického prostredia do praxe (spolu s MH)  s podporou fondov EÚ, ako aj podporu výskumných centier a vedecko-technologických parkov európskej kvality.
 • Budeme presadzovať, aby čo najviac študentov VŠ strávilo aspoň jeden semester na zahraničnej VŠ.
 • Zvýšime úlohu cudzieho jazyka vo vzdelávaní na vysokých školách a podporíme univerzitné bilingválne študijné programy.
 • Podporíme systém rozhodovania na základe zodpovednosti pri vysokých školách.
 • Zavedieme odobratie nečestne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov.
 • Zavedieme účinnejší postup proti nezákonnému a nespravodlivému vyberaniu poplatkov na VŠ.
 • Vytvoríme centrá pomoci pre študentov so zdravotným postihnutím na vysokých školách.
 • Zavedieme „vysokoškolské voľnočasové poukazy“ pre študentov denného štúdia na financovanie športových a kultúrnych aktivít.
 • Zabezpečíme lepšie využívanie digitálneho vyučovacieho obsahu ako aj e-learningu na všetkých úrovniach vzdelávania.
 • Rozšírime dostupnosť integrovaného a inkluzívneho vzdelania pre ľudí so zdravotným postihnutím v každom veku.
 • Športové aktivity a súťaže budú nielen pre talentovaných, ale štrukturovane pre všetkých.
 • Zavedieme zmenu financovania športu (väčší dôraz bude kladený na mládež a talenty, jednoznačné pravidlá budovania infraštruktúry, peniaze nasmerovať na aktivity a nie strešné organizácie).

9.    Ministerstvo hospodárstva

 • Posilníme konkurenčné prostredie v sieťových odvetviach.
 • Zlepšíme ochranu občanov pred monopolmi všade tam, kde nie je možné posilniť konkurenciu.
 • Bude zavedená nová energetická politika do roku 2020, sledujúca záujmy koncového spotrebiteľa.
 • Odpolitizujeme a zvýšime odbornosť a profesionalitu regulačných úradov.
 • Podporíme projekt výstavby JE Jaslovské Bohunice len za podmienky súkromnej investície bez štátnej účasti.
 • Zrušíme legislatívne zmeny neprimerane zasahujúce do hospodárenia energetických podnikov a dôsledne budeme pokračovať v liberalizácii energetického trhu.
 • Diverzifikujeme energetické zdroje, zvýšenie energetickej bezpečnosti a prepojenie infraštruktúry za pomoci EÚ.
 • Podporíme alternatívne zdroje s ohľadom na dlhodobú návratnosť investícií.
 • Znížime využívanie fosílnych palív a rozvoj využívania domácich obnoviteľných zdrojov, najmä lesnej a poľnohospodárskej biomasy s ohľadom na únosnú konečnú cenu energie.
 • Odštátnime teplárenstvo.
 • Zrušíme Fond národného majetku.
 • Zefektívnime práce implementačných agentúr ministerstva hospodárstva vrátane ich možného zlúčenia.
 • Dôraz budeme klásť na aktívnu politiku získavania zahraničných investícií aj formou budovania značky „Slovensko“ (branding).
 • Prehodnotíme existenciu Živnostenského úradu a preskúmame možnosť nahradenia potreby ohlasovania voľných živností oznamom o začatí podnikania na daňovom úrade  a dáme možnosť doplnenia podnikateľskej činnosti len formou jednoduchého zápisu do Obchodného registra SR.
 • Zavedieme jasné pravidlá pre investičné stimuly zvýhodňujúce oblasti s vysokou nezamestnanosťou alebo investície s vyššou pridanou hodnotou.
 • Budeme dôsledne posudzovať zákony z hľadiska ich dopadu na podnikateľské prostredie a rast zamestnanosti vrátane zavedenia vyhodnocovania vplyvov regulácií (Regulatory Impact Assessment).
 • Zrušíme štátne dotácie, ktoré neopodstatnene deformujú podnikateľské prostredie.
 • Zrušíme tie právne normy, ktoré majú snahu nesystémovo regulovať trhové prostredie a ovplyvňovať výsledok dobrovoľných dohôd.
 • Zanalyzujeme hospodárenie štátom vlastnených podnikov a zefektívnime ich fungovanie.
 • Podporíme využívanie podporných fondov EÚ pre turizmus formou miestnych a regionálnych združení a zjednodušíme komplexné predpisy pre malé ubytovacie zariadenia.
 • Kompetencie v oblasti cestovného ruchu presunieme z ministerstva kultúry na ministerstvo hospodárstva  a premenujeme ho na ministerstvo hospodárstva a cestovného ruchu.

10.    Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

 • Zrušíme projekt širokorozchodnej trate.
 • Liberalizujeme Slovenskú poštu s garanciou univerzálnej poštovej služby.
 • Zachránime bratislavské letisko a Cargo vstupom silných strategických investorov.
 • Budeme dôkladne analyzovať priority a prípravu výstavby infraštruktúry s hlavným dôrazom na potreby jednotlivých regiónov. Zmodernizujeme  kľúčové tranzitné úseky cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry, najmä zo zdrojov EÚ ako prostriedku dynamizovania rozvoja zaostávajúcich regiónov.
 • Prehodnotíme ďalšiu realizáciu PPP projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry so zreteľom na skúsenosti a výsledky z už realizovaných projektov s cieľom zefektívniť ďalšiu výstavbu.
 • Presmerujeme EÚ prostriedky určené na podporu súkromných firiem do budovania infraštruktúry.
 • Umožníme využitie zdrojov v druhom dôchodkovom pilieri na výstavbu diaľnic.
 • Budeme preferovať hromadnú osobnú dopravu pred individuálnou dopravou.
 • Budeme tvrdo uplatňovať práva NDS a štátu vyplývajúce zo zmluvy s dodávateľom elektronického mýta a preskúmame tento projekt z hľadiska presadzovania verejného záujmu.
 • Nezavedieme mýto pre osobné autá a ponecháme pre ne len diaľničné známky.
 • Upravíme legislatívu tak, aby schvaľovanie dopravného značenia prebiehalo len v rámci jedného správneho orgánu, čo by nielen výrazne zjednodušilo konanie v tejto oblasti, ale zároveň vymedzilo aj kompetentnú inštitúciu v prípade nečinnosti. Zavedieme elektronickú komunikáciu medzi štátom a občanom všade tam, kde je to možné.
 • Zavedieme výrazne nižšie ceny za elektronické služby zo strany štátu (oproti klasickým papierovým).
 • Budeme v maximálnej miere využívať voľne dostupný softvér vo verejnej správe.
 • Prioritne budeme riešiť najkritickejšie úseky cestnej infraštruktúry.
 • Zavedieme legislatívne záväzný princíp, na základe ktorého výstavba stavieb v strategickom záujme bude realizovaná až po vysporiadaní majetkových práv k nehnuteľnostiam, či už prostredníctvom inštitútu vyvlastnenia, alebo odkúpením predmetných nehnuteľností.

11.    Ministerstvo vnútra

 • Upravíme podmienky všetkých volieb na Slovensku jedným volebným zákonom.
 • Zavedieme pravidlo: Len jeden mandát pri poslancoch NR SR a Európskeho parlamentu.
 • Do roku 2014 umožníme voľby cez internet vrátane jediného elektronického identifikátora občana.
 • Zmeníme Zákon č…../2010, ktorým Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve tak, aby táto zmena eliminovala nežiadúce negatívne účinky zákona na občanov Slovenskej republiky.
 • Zrušíme novelou zákona č. 120/1993 Z. z. vyplácanie finančných prostriedkov členom vlády, poslancom NR SR a náhradníkom po ich odchode alebo odvolaní z funkcie.
 • Obmedzíme poslaneckú imunitu len na výroky a hlasovanie v NR SR zrušením odsekov (3) a (4) článku 78 Ústavy Slovenskej republiky.
 • Posilníme systém nezávislej inšpekcie v polícii, ako aj kapacitné a technické posilnenie kontrolných a inšpekčných mechanizmov v PZ s dôrazom na boj proti korupcii a na nelegálnu spoluprácu policajtov s kriminálnym prostredím.
 • Budeme zavádzať kamerové systémy na zvýšenie ochrany bezpečnosti ľudí a majetku, osobitne v miestach so zvýšenou kriminalitou.
 • Zachováme sociálny systém ozbrojených zložiek, Horskej záchrannej služby a Hasičského a záchranného zboru a zmeníme systém pre nových príslušníkov týchto zložiek tak, aby bol udržateľný a spravodlivý.
 • Sprísnime kritériá výberu do elitných útvarov Policajného zboru a získanie špičkových špecialistov zo súkromného sektora do Úradu boja proti korupcii a Úradu boja proti organizovanému zločinu Policajného zboru.
 • Personálne a odborne posilníme boj proti extrémizmu a obchodovaniu s ľuďmi.
 • Posilníme zákonné a výkonné kompetencie PZ v oblasti boja proti drogám.
 • Prijmeme opatrenia na obmedzenie korupcie pri vyberaní pokút za priestupky v cestnej premávke a znížime voľnosť v rozhodovaní jasnými pravidlami, okrem toho nebudeme motivovať PZ k maximalizácii výnosov pokút za dopravné priestupky a postupne zavedieme mobilné kamerové systémy pri vybavovaní jednotlivých úkonov príslušníkmi dopravnej polície.
 • Začleníme Železničnú políciu, Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií a Úrad hraničnej a cudzineckej polície do organizačnej štruktúry PZ.
 • Integrujeme krízový manažment civilnej ochrany a Hasičského a záchranného zboru.
 • Zavedieme spravodlivý a efektívny systém vyvlastňovania vo verejnom záujme.
 • Prijmeme pravidlá odstupného pre volené a menované funkcie, vrátane orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu.

12.    Ministerstvo spravodlivosti

 • Zvýšime dôveryhodnosť a efektívnosť justície a vymožiteľnosti práva.
 • Uskutočníme personálne zmeny v justícii.
 • Upravíme konflikt záujmov sudcu tak, aby nebolo možné bez akejkoľvek lehoty striedať sudcovskú funkciu s funkciou vo výkonnej moci.
 • Navrhneme oddelenie Súdnej rady od Najvyššieho súdu, rekonštrukciu Súdnej rady tak, aby v nej mohli byť aj nesudcovia a predsedovia súdov neboli členmi Súdnej rady.
 • Zrušíme právomoc Súdnej rady iniciovať disciplinárne konanie proti sudcom.
 • Zvážime zriadenie Najvyššieho správneho súdu a rekonštrukciu Najvyššieho súdu.
 • Výrazne posilníme plénum alebo kolégium Najvyššieho súdu pri prijímaní rozhodnutí na Najvyššom súde (napr. rozvrh práce).
 • Navrhneme posilnenie postavenia Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry formou ústavného zákona.
 • Zachováme náhodné prideľovanie súdnych prípadov a aplikáciu tohto princípu aj na Ústavný súd.
 • Navrhneme zmenu funkčných období sudcov Ústavného súdu tak, aby nemohla byť zvolená väčšina jednou politickou garnitúrou.
 • Otvoríme súdy pre verejnosť a verejnú kontrolu, povinné bude zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí na internete.
 • Postupne zavedieme elektronické nahrávanie všetkých pojednávaní.
 • Zavedieme elektronizáciu súdnictva, vrátane toho, aby účastníci konaní mohli so súdom komunikovať elektronicky a mohli sledovať stav konania prostredníctvom internetu.
 • Podporíme súdny manažment ako nástroj zefektívnenia práce na súdoch.
 • Zrušíme inštitút justičných čakateľov a posilnenie kompetencií vyšších súdnych úradníkov.
 • Zavedieme otvorené výberové konania na predsedov súdov, sudcov, vedúcich prokurátorov, prokurátorov a čakateľov. Väčšina členov výberových komisií nebude kreovaná justičnými inštitúciami.
 • Navrhneme zavedenie povinných bezpečnostných previerok pre sudcov a zavedieme ich aj pre kandidátov na sudcov.
 • Zavedieme pravidelné komplexné hodnotenie tak, aby opakované negatívne hodnotenie znamenalo stratu funkcie sudcu.
 • Otvoríme disciplinárne senáty občianskej kontrole.
 • Budeme zverejňovať majetkové priznania prokurátorov.
 • Transparentne budeme rozdeľovať zdroje na jednotlivé súdy podľa vopred stanovených kritérií ako nástroj na odstránenie vnútornej korupcie na súdoch.
 • Presunieme rozpočtové kapitoly Najvyššieho súdu SR a Generálnej prokuratúry SR pod rezort spravodlivosti.
 • Uhradíme dlhy voči advokátom, znalcom, tlmočníkom a notárom.
 • Budeme vytvárať prostredie pre rozvoj 3. sektora.
 • Rozšírenie možnosti používania formulárov a zjednodušených procesných postupov, úpravu doručovania súdnych písomnosti podľa českého modelu.
 • Uskutočníme zmeny v trestnom procese, ktoré zabránia obštrukciám obžalovaných.
 • Rozšírime oprávnenie ministra spravodlivosti podávať dovolanie v trestných veciach aj o skutkové otázky.
 • Zvážime zavedenie obligatórneho trestu prepadnutia majetku pri závažnej drogovej a organizovanej kriminalite.
 • Pri priestupkoch typu drobných krádeží zavedieme povinnosť nahradiť škodu vo výške dvojnásobku spôsobenej ujmym, a to formou odpracovania verejnoprospešných prác alebo finančne. Za maloleté osoby by táto povinnosť pripadla rodičom alebo zákonným zástupcom.
 • Posilníme procesnú nezávislosť prokurátora. Zavedieme zmenu postavenia ministerstva spravodlivosti voči prokuratúre ohľadom vydávania všeobecne záväzných stanovísk ministerstva spravodlivosti a úpravu disciplinárneho konania analogicky ako u sudcov.
 • Zavedieme trestnú zodpovednosť právnických osôb.
 • Zlepšíme právnu pomoc nemajetným.

13.    Ministerstvo zahraničných vecí

 • Budeme rozvíjať pokojné a priateľské vzťahy so susedmi, osobitne chceme zlepšiť vzťahy s Maďarskou republikou. Za základ rozvoja bilaterálnych vzťahov s Maďarskou republikou (MR) považujeme Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci z roku 1995, ako aj členstvo oboch krajín v EÚ a NATO.
 • Odmietneme zasahovanie do suverenity SR, akým je napr. vytváranie inštitucionálnych väzieb medzi cudzím štátom a občanmi SR  bez dohody so SR, alebo prijatie extrateritoriálnych právnych noriem.
 • Budeme presadzovať triezve vlastenectvo a vedomie európskej spolupatričnosti odmietnutím nacionalizmu, totalitných ideológií a etického relativizmu, ktorý oslabuje úctu k hodnotám.
 • Dôsledne budeme uplatňovať v rámci EÚ princíp subsidiarity, zvlášť v takých oblastiach, ako sú občianske právo, fiškálne záležitosti, sociálna politika, vzdelanie a kultúra.
 • Budeme využívať princíp jednomyseľnosti v rozhodnutiach EÚ, ktorý je základom spolupráce na báze dôvery a rovnosti medzi krajinami, v oblasti priamych daní, trestného práva, rodinnej politiky, zahraničnej politiky a obrany.
 • Budeme uskutočňovať dôsledný monitoring všetkých legislatívnych ako aj nelegislatívnych návrhov Európskej komisie tak, aby NR SR vedela využiť práva, ktoré jej vyplývajú z Lisabonskej zmluvy.
 • Podporíme členstvo Chorvátska a Srbska a ďalších krajín západného Balkánu v Európskej únii.
 • Budeme podporovať rozvoj spolupráce v rámci Východného partnerstva a ponúknutie konkrétnej integračnej perspektívy pre Ukrajinu.
 • V bezpečnostnej politike budeme upevňovať pozíciu NATO.
 • Budeme budovať väčšiu dôveru a zefektívnenie činnosti zoskupenia V4 a regionálneho partnerstva.
 • Budeme sa zasadzovať za to, aby pôsobenie a rozhodnutia Rady Európy a Európskeho súdu pre ľudské práva rešpektovali princípy subsidiarity, proporcionality, a zároveň sa vyhýbali súdnemu aktivizmu,
 • Budeme obmedzovať oficiálne kontakty s krajinami, ktoré šliapu po ľudských právach a slobodách vlastných občanov a zvýšime podporu a kontakty s ich občianskou spoločnosťou a aktivistami bojujúcimi za ľudské práva.
 • Budeme presadzovať väčšie zapojenie sa do procesov vytvárania nových medzinárodných inštitúcií a uchádzanie sa Slovenska o sídlo takejto inštitúcie v rámci EÚ.
 • Zvýšime efektívnosť zahraničnej služby kvalifikovanejším personálnym obsadením MZV SR a prehodnotením siete zastupiteľských úradov.
 • Posilníme ekonomickú politiku v zahraničí integráciou OBEO do MZV.
 • Prehodnotíme efektívnosť a právnu formu Správy služieb diplomatického zboru.
 • V spolupráci s MV SR zlepšíme služby slovenským občanom dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov.
 • Budeme transparentne poskytovať rozvojovú pomoc v spolupráci vlády SR a mimovládnych organizácií.
 • V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí budeme posilňovať  rozvoj krajanských komunít v zahraničí.

14.    Ministerstvo obrany

 • Polícia a armáda budú slúžiť spoločne na pomoc občanom v krízovej situácii.
 • Budeme pokračovať v transformácii ozbrojených síl SR na mobilné sily, schopné nielen zaistiť bezpečnosť Slovenska, ale aj plnohodnotne prispieť do misií NATO a EÚ za hranicami.
 • Zabezpečíme efektívny rozvoj Obranných síl SR. Zasadíme sa o aktívnu angažovanosť SR v úsilí o mier vo svete.
 • Budeme podporovať ďalšie rozširovanie NATO o krajiny, ktoré splnia prístupové kritériá.
 • Budeme pokračovať v plnení našich záväzkov vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO.
 • Budeme účinne bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu vo svete.
 • Budeme účelne a transparentne vynakladať ľudské a finančné  zdroje.
 • Skvalitníme systém strategických zásob štátu (štátnych hmotných rezerv), spojenia, varovania obyvateľstva a hlavne krízového manažmentu, ktorý bude reagovať rýchlo a s potrebnou kompetenciou.

Leave a Reply