Stanovy

(1) Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana je politickou stranou usilujúcou sa o politickú spoluprácu ľudí dobrej vôle, predovšetkým kresťanských demokratov a liberálov. Vo svojej činnosti sa usiluje o demokratické usporiadanie verejného života na Slovensku. Vychádza pritom z humanistických ideálov, z kresťanskej zodpovednosti za život a z demokratického presvedčenia o práve každého jednotlivca spoluurčovať jeho usporiadanie.

(2) Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana je občianskou stranou, ktorej hodnotovým základom je ľudská dôstojnosť slobodného občana, spätosť jednotlivca s rodinou, s rozličnými záujmovými spoločenstvami a občianskymi združeniami, chápanie viery ako vnútornej potreby človeka a nie politického kritéria, priorita občana pred štátom, princíp občianskeho národa, princíp demokratického právneho štátu ako základu a zdroja občianskej spoločnosti. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana združuje zodpovedných občanov bez rozdielu stavovskej, náboženskej, národnostnej a rasovej príslušnosti, občanov, ktorí majú úctu a rešpekt k autorite morálneho dobra a k tradičným hodnotám západnej civilizácie.

(3) Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana sa hlási k tradícii Demokratickej strany, ktorá spojila v roku 1944 počas Slovenského národného povstania občianske a kresťanské sily ako prejav odporu proti násiliu a úsilia občanov Slovenska o presadenie občianskych demokratických princípov. Nadviazala na štefánikovské a masarykovské tradície Slovenska a medzivojnového Československa, ako aj na politickú hodžovskú tradíciu. Spojením politických subjektov, ktoré vznikli ako výsledok Novembra 1989, sa stáva pokračovateľkou myšlienok hnutia Verejnosť proti násiliu a z nej vzniknutej Občianskej demokratickej únie, Demokratickej strany, obnovenej po roku 1989, Občianskej demokratickej strany Slovenska, Strany konzervatívnych demokratov, Demokratov 92, Zelenej ligy a Hnutia čs. porozumenia, Únie živnostníkov, podnikateľov a roľníkov, Demokratickej únie. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana je verná svojim pôvodným cieľom a odkazu Novembra 1989, rozvíja ich a presadzuje túžby občanov Slovenskej republiky po prosperujúcej občianskej spoločnosti.

Pokračovanie stanov nájdete na stránke http://www.sdku-ds.sk/content/stanovy-sdku-ds