Program

Na začiatku dvadsiateho prvého storočia, viac než jedno desaťročie po vzniku Strany maďarskej koalície, s dvomi cyklami vládnutia za sebou a takmer dvadsať rokov po začatí zmeny režimu považujeme za potrebné preskúmať situáciu, v ktorej žijeme, ako aj vplyvy, ktoré považujeme za najzávažnejšie. Na základe tejto analýzy chceme poskytnúť našej spoločnosti víziu, ktorej prvky by podľa našich snáh určovali naše predstavy, činy v nasledovných dvoch desaťročiach.

Pri sformulovaní našich návrhov chceme zdôrazniť naše presvedčenie v úctu k demokracii, k všeobecným právam slobody a k princípu tolerancie. Chceme vyjadriť uznanie za činnosť všetkých demokratických organizácií a za prácu všetkých osobností, ktoré v dvadsiatom storočí pracovali za zachovanie a rozvoj našej maďarskej komunity. Ďakujeme všetkým členom zakladajúcich strán – Maďarského kresťanskodemokratického hnutia, Spolužitia, Maďarskej občianskej strany a Maďarskej ľudovej strany –, ktorí vykonávali svoju prácu obetavo a presadzovali záujmy našej komunity. Chceme opäť zdôrazniť, že našim záujmom je vytvorenie takej slobodnej a demokratickej spoločnosti, kde aj príslušníci menšinových komunít môžu žiť, rozvíjať svoju osobnosť, dosiahnuť svoje ciele slobodne, bez strachu a bez negatívnej diskriminácie.

Sme si vedomí aj toho, že takýto dokument nemôže zachytiť celé spektrum našich predstáv. Naše odborné skupiny, odborné komisie Strany maďarskej koalície vytvárajú ďalšie odborné dokumenty, ktoré doplňujú a spresňujú naše predstavy. Našim cieľom je, aby vyššie uvedené dokumenty boli základom našich budúcich volebných programov pri sformulovaní odpovedí na výzvy tejto doby, na zdokonalenie pomerov európskeho spolunažívania, na podnecovanie rozvoja Slovenska, ako aj rozvoja aj nami obývaných regiónov a spoločností južného Slovenska Chceme sa stať aktívnou súčasťou formovania nášho osudu, našej budúcnosti: nechceme byť napospas vystavenými objektmi rozhodnutí prijatých bez nás, ale chceme byť skromnými spolutvorcami budúcnosti strednej Európy. Podľa nášho názoru len takto môže byť Európa 21. storočia naozaj demokratická. K tomu je však potrebné, aby sme prostredníctvom tohto dokumentu sformulovali naše zásadné predstavy.

Celý program smk: TU