SNS

Stručne o SNS

Definícia SNS
Slovenská národná strana (SNS) je národne orientovanou, konzervatívnou, stredo-pravou stranou opierajúcou sa o európsko-kresťanský hodnotový systém, s tromi programovými piliermi – národným, kresťanským a sociálnym. SNS nadväzuje na cyrilo-metodskú, štúrovskú a memorandovskú štátotvornú tradíciu a líniu štátno-právnych úkonov vedúcich k zvrchovanosti slovenského národa a suverenite Slovenskej republiky.

Postavenie SNS je výnimočné presadzovaním absolútnej programovej priority – zvrchovanej, suverénnej Slovenskej republiky s hľadaním všeobecného dobra pre príslušníkov štátotvorného slovenského národa vo svojom vlastnom štáte, vrátane plnohodnotného uplatnenia všetkých jej obyvateľov bez rozdielu národnosti a vyznania. Slovenská národná strana je medzinárodne ukotvená v politickej skupine UEN (Únia pre Európu národov) pri Európskom parlamente.

SNS presadzuje

 • politické, hospodárske, kultúrne a spoločenské formovanie Slovenska ako suverénneho národného štátu. Usiluje sa o ochranu a rozvoj pozitívneho vlastenectva, zdravého národného povedomia, spôsobu myslenia a hodnôt slovenského národa, lojality k svojej vlasti, hrdosti na národnú kultúru, jazyk, dejiny a duchovný odkaz našich predkov ako súčasť prirodzenej identity jednotlivca.
 • presadzuje moderným spôsobom rozvíjanie tradičných hodnôt Slovákov – vlasť, rodinu, vieru, národnú hrdosť, zodpovednosť, sebestačnosť. Progresívnym spôsobom aktualizuje trvalý myšlienkový odkaz – ideály, princípy a hodnoty zakladateľov národnej strany z roku 1871.
 • pozitívne vlastenectvo, rozvoj zdravého národného povedomia, prirodzenej hrdosti na národnú kultúru, jazyk, dejiny a spôsob myslenia a hodnôt slovenského národa.

SNS uprednostňuje absolútnu slobodu rozhodovania a výlučnú zodpovednosť len pred slovenským národom. V neistom prostredí globalizujúceho sa sveta presadzuje ochranu štátnosti, národa a jednotlivca pred negatívnymi javmi demoralizácie, straty orientácie a tradičných hodnôt.

SNS vedie svojich členov k ľudskosti, láske k vlasti, národu, k mieru, čestnosti, neohrozenosti a mravnosti.

Poslaním SNS je
zjednocovať Slovákov doma i v zahraničí do národnej pospolitosti, presadzovať ich právo na národnú a štátnu zvrchovanosť, dvíhať povedomie a sebavedomie slovenského štátotvorného národa, chrániť integritu, nezávislosť, suverenitu a dobré meno Slovenska, vyvíjať úsilie o ekonomické, kultúrne a sociálne povznesenie samostatnej Slovenskej republiky. SNS zdôrazňuje primeranú štátnu ochranu národným hodnotám, národnej kultúre a jazyku.

Hodnoty SNS
Medzi hlavné hodnoty národniarstva patrí vlastenectvo, sloboda, národná jednota, zodpovednosť, zvrchovanosť, nezávislosť, ochrana, sebestačnosť, spravodlivosť, principiálnosť, zásadovosť, pravdivosť, národná hrdosť, identita, adresná kritika, regionálna solidarita.

Strategické ciele
Rozvíjať pluralitnú demokraciu ekonomicky silného, územne celistvého, kultúrne vyspelého, mravne spravodlivého, slobodného a nezávislého slovenského štátu s uspokojovaním všeobecného a individuálneho dobra pri vytváraní podmienok pre hlbšiu kvalitu života v priateľskej spolupráci s ostatnými európskymi národmi.

Cieľom SNS je presadzovať národno-štátny záujem slovenského národa a Slovenskej republiky, presadzovať dobré meno Slovenska v zahraničí, vytvárať národnú jednotu, chrániť vnútornú integritu štátu a zabezpečiť regionálnu spolupatričnosť, vytvárať podmienky na uplatnenie sa Slovákov a najmä mladej generácie v svojej vlasti, vytvárať nové pracovné príležitosti, garantovať spravodlivosť a právny štát, rozvíjať školskú vzdelanosť v národe, internetizáciu spoločnosti, technologickú modernizáciu hospodárstva, znalostnú ekonomiku a vzťah zodpovednosti kompetentných úradníkov k jednotlivcovi, jeho žiadostiam, právam a podnetom. Medzi základný strategický cieľ SNS patrí podpora pre zachovanie prirodzenej reprodukcie slovenského národa, vytváranie podmienok pre zakladanie rodiny a motivácie pre zvyšujúcu sa pôrodnosť Slovákov.

Presadzovanie týchto princípov a hodnôt v živote slovenskej spoločnosti a štátu považuje SNS za základné, historicky a vývojovo podmienené východiská efektívneho formovania moderného demokratického štátu a štátotvorného národa. Viac >>> v sekcii Dokumenty > Volebná program 2006.

Slovenské národné dedičstvoSlovenská národná strana presadzuje politické garancie na ochranu a vlastníctvo národného dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie Slovákov:

 1. Duchovného: jazyka, kultúry, viery, vzdelanosti, ľudovej tradície, rodiny, národnej súdržnosti a slovanskej spolupatričnosti,
 2. Hmotného: územia, pôdy, lesov, vody, životného prostredia, nerastných surovín, strategických podnikov, geostrategickej výhody a eurodopravnej polohy.

V zahraničnej oblasti
SNS presadzuje princípy jednoty v mnohosti, vzájomnej dôvery a reciprocity. Zameriava sa na presadzovanie štátnej suverenity SR s prioritnou ochranou domácej ekonomiky, podporou domácim výrobcom, vytváraním pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí pre presadenie národno-štátnych záujmov SR v oblasti zahraničnej politiky, hospodárskej kooperácie a turistického ruchu na Slovensku a príchodu serióznych zahraničných investorov.

SNS je za:

 • zachovanie národných odlišností európskych štátov a kultúr, ktoré obohacujú európsku civilizáciu
 • posilnenie užšej spolupráce počtom alebo rozlohou menších európskych štátov
 • spoluprácu a koordináciu politiky národných vlasteneckých a konzervatívnych strán v Európskom parlamente
 • zachovanie práva národného veta v kľúčových bodoch národnej suverenity a hodnôt
 • posilnenie štátnej starostlivosti SR o krajanov v zahraničí
 • posilnenie slovanskej spolupatričnosti na európskom kontinente
 • eurosuverenizmus, ktorý rešpektuje zvrchovanú vôľu a kompetencie národných vlád a národných parlamentov

SNS odmieta:

 • centralistický nadnárodný európsky superštát či víziu silnej federácie s obmedzovaním národnej suverenity a princípov zvrchovanosti.

História SNS
Slovenská národná strana (SNS) je najstarším politickým subjektom na Slovensku. Jej vznik sa traduje od 6.júna 1871. Moderná SNS bola znovu obnovená 7.marca 1990 jej zaregistrovaním na ministerstve vnútra SR. Bližšie o bohatej histórii najstaršej politickej strany sa dozviete v sekcii História SNS v hlavnom menu.

Čím sa môžeme pochváliť

 • Slovenská národná strana je najstarším politickým subjektom Slovákov (1871),
 • Slovenská národná strana a jej členovia stáli pri všetkých historicky zlomových štátotvorných udalostiach a dokumentoch slovenskej národnej identity a štátnosti – v roku 1861 (Memorandum národa slovenského), 1863 (zrod Matice slovenskej), 1870 (návrh zákona o urovnoprávnení národností), 1895 (Kongres národností), 1918 (dôverná porada SNS o samourčovacom práve národa, zriadenie Slovenskej národnej rady, Deklarácia slovenského národa z 30.októbra), 1932 (jednotná dohoda o spoločnom postupe v presadzovaní autonómie – Zvolenský manifest), 1938 (vyhlásenie autonómie Slovenska), 1939 (vyhlásenie Slovenského štátu Slovenským snemom) a mnohé ďalšie aktivity,
 • SNS v prvých slobodných voľbách v roku 1990 bola najsilnejšou stranou (pred ňou boli iba hnutia),
 • SNS bola prvá strana, ktorá prišla v roku 1990 s jednoznačným programovým cieľom vyhlásiť samostatný nezávislý a zvrchovaný štát – Slovenskú republiku ako subjekt medzinárodného práva (rozdelenie federácie),
 • SNS prijala dvojročné obmedzenie účasti bývalých nomenklatúrnych kádrov (KSS) vo svojom vedení,
 • poslanci SNS iniciovali alebo podporili všetky štátotvorné dokumenty a iniciatívy, ktoré viedli k vzniku Slovenskej republiky ako subjektu medzinárodného práva,
 • kľúčová úloha národniarov pri vyhlásení Deklarácie o nezávislosti SR,
 • SNS už vo februári 1991 vypracovala vlastný návrh Ústavy SR ako samostatného štátu a reflektujúci štátotvornosť slovenského národa,
 • v rokoch 1990 – 2002 bola sústavne parlamentným subjektom,
 • zorganizovala masovú petičnú akciu za neutralitu Slovenska a za obnovenie trestu smrti,
 • SNS je jediný z relevantných subjektov, ktorý verejne odmieta spoluprácu so Stranou maďarskej koalície,
 • v rokoch 1994 – 1998 bola členom vládnej koalície SR, riadila dve ministerstvá – školstva a obrany; mala dvoch štátnych tajomníkov v rezortoch dopravy a zdravotníctva; za tejto éry dosiahla dôveryhodnosť armády najvyššiu priečku
 • v rokoch 1994-98 sa podarilo presadiť viaceré zákony na ochranu a posilnenie slovenčiny ako štátneho jazyka a Slovákov na tzv. jazykovo a etnicky zmiešaných častiach územia SR,
 • dočasne legislatívne presadiť paragrafy na ochranu republiky,
 • v roku 1992 – 93 jej člen riadil rezort ministerstva hospodárstva,
 • ekonomický program SNS bol NEZES vyhlásený ako najlepší,
 • SNS sa otvorene zasadzovala za morálne odškodnenie obetí komunistického režimu, ako prvá politická strana si uctila pamiatku umučených a popravených politických väzňov na ružinovskom cintoríne v delegácii s poslancom Európskeho parlamentu a každoročne sa zúčastňuje na týchto pietnych aktoch,
 • predseda SNS Ján Slota je najdlhšie pôsobiacim primátorom z ôsmych krajských miest (od roku 1990 nepretržite / *aktualizované 2006),
 • SNS je od roku 2002 medzinárodne zakotvená v politickej skupine Európskeho parlamentu Únia pre Európu národov (UEN).
 • SNS je jediná z relevantných strán, ktorá od roku 1990 vo všetkých parlamentných voľbách (1990, 1992, 1994, 1998, 2002) kandidovala a uchádzala sa o dôveru voličov výlučne pod svojim vlastným menom a značkou!
 • SNS je stranou čitateľnou, zásadovou a principiálnou, ktorá dôrazne plní program obrany a presadzovania národno-štátnych záujmov SR.