KSS

Komunistická strana Slovenska je politickou stranou, pôsobiacou na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o politických stranách a hnutiach č. 424/1991 Zb. Na svoje označenie používa skratku KSS. Sídlom jej ústredných orgánov je Bratislava.
Cieľ komunistickej strany vychádza z odvekej túžby a snahy ľudstva o vytvorenie spravodlivého usporiadania ľudskej spoločnosti.
Programovým cieľom KSS je spoločnosť demokratická, politicky a hospodársky pluralitná, spoločnosť rovnoprávnych občanov, prosperujúca a sociálne spravodlivá, umožňujúca všetkým pracovať, využívať najnovšie poznatky vedeckotechnického rozvoja, poskytujúca každému možnosť aktívne sa zúčastňovať na vytváraní vlastnej budúcnosti. Spoločnosť, ktorá zabezpečí všetkým občanom dôstojnú životnú úroveň. Spoločnosť, ktorá sa stará o zlepšovanie životného prostredia, presadzuje bezpečnosť a mier. Takouto spoločnosťou je socializmus.
KSS rešpektuje aj súčasný stupeň rozvoja ľudskej civilizácie a poznatky o obmedzenosti zdrojov na Zemeguli, potrebných na prežitie ľudstva. Hľadá však cesty takého usporiadania spoločnosti, kde by aj pri hore uvedenej skutočnosti bol zabezpečený dôstojný život pre všetkých občanov krajiny i Zeme.
KSS vychádza z marxisticko-leninského učenia a z praxe výstavby socializmu. Nadväzuje na pozitívne výsledky KSČ i KSS v zápase za spravodlivosť a pokrok v prospech ľudí tejto krajiny, na pokrokové tradície národno-demokratického, robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu.
V centre pozornosti politiky KSS je presadzovanie oprávnených požiadaviek a potrieb občanov, ktorí sa živia poctivou prácou svojich rúk a rozumu, sociálne slabých vrstiev a obetí kapitalistického systému.