Parlamentné voľby 2010

Údaje o parlamentných voľbách 2010 v skratke.

Deň konania: 12. jún 2010

Počet politických strán: 18

Počet kandidátov: 2397

Výsledky parlamentných volieb 2010:

Smer-SD – 34,79

SDKU-DS- 15,42

SaS – 12,14

KDH – 8,52 %

Most-Híd – 8,12 %

SNS – 5,07 %.

Z celkového počtu 4 362 369 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 2 566 779 voličov, čo znamená voličskú účasť 58,83 percenta. Spolu bolo odovzdaných 2 529 385 platných hlasov.

Poradie politických strán:

1. Európska demokratická strana

2. Únia – Strana pre Slovensko

3. Strana rómskej koalície

4 – Paliho Kapurková, veselá politická strana

5 – Sloboda a Solidarita

6 – SDĽ

7 – SMK

8 – ĽS-HZDS

9 – KSS

10 – SNS

11 – Nová demokracia

12 – Združenie robotníkov Slovenska

13 – KDH

14 – Ľudová strana – Naše Slovensko

15 – SDKÚ-DS

16 – AZEN – Aliancia za Európu národov

17 – Smer-SD

18 – Most-Híd

Ako voliť zo zahraničia ? Najskôr si treba zodpovedať jednoduchú otázku: Máte trvalý pobyt na území Slovenska?

NIE NEMÁM TRVALÝ POBYT NA SLOVENSKU

 1. Najneskôr 50 dní pred voľbami, t.j. najneskôr do 23. apríla 2010 musí byť doručená vaša žiadosť o zápis do osobitného zoznamu voličov len na túto adresu:Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  organizačné oddelenie
  Kutlíkova 17, 852 12
  Bratislava 5

  (POZOR: táto adresa platí pre všetkých voličov bez trvalého pobytu na Slovensku)

 2. Na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami bude žiadateľ zapísaný do osobitného zoznamu voličov a na adresu uvedenú v písomnej žiadosti mu bude najneskôr 35 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr do 7. mája 2010 zaslané nasledovné:
  1. obálka
  2. hlasovacie lístky,
  3. návratná obálka,
  4. poučenie o spôsobe hlasovania

Čo teda potrebujete?

ÁNO MÁM TRVALÝ POBYT NA SLOVENSKU, LEN SOM V ČASE VOLIEB ODCESTOVANÁ/Ý, ALE CHCEM VOLIŤ

 1. musíte požiadať o voľbu poštou, obecný (mestský, miestny)úrad v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr do 23. apríla 2010
 2. Na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami bude žiadateľ zapísaný do osobitného zoznamu voličov a na adresu uvedenú v písomnej žiadosti mu bude najneskôr 35 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr do 7.mája 2010 zaslané nasledovné:
  1. hlasovacie lístky, ktorých počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,
  2. obálka s odtlačkom úradnej pečiatky určená na vloženie Vami vybraného jedného hlasovacieho lístka,
  3. poučenie o spôsobe hlasovania – spôsob úpravy hlasovacieho lístka,
  4. návratná obálka opatrená: – heslom „VOĽBA POŠTOU“, s adresou obecného /mestského, miestneho/ úradu ako adresáta, adresou voliča v cudzine ako odosielateľa

Čo teda potrebujete vedieť?

Postup voliča po doručení hlasovacích lístkov a obálok:

1. Vybrať jeden hlasovací lístok ….
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.

2. Prednostný hlas ….
Volič môže niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku dať aj prednostný hlas. A to tak, že zakrúžkuje poradové číslo, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. V prípade, že volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel kandidátov ako štyroch, na prednostné hlasy sa nebude prihliadať a hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

3. Vložiť hlasovací lístok do obálky ….
V každom prípade vloží volič hlasovací lístok do obálky (obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce, mesta, mestskej časti/) a túto zalepí.

4. Odoslať návratnú obálku …. (Poštovné uhrádza volič)
Zalepenú obálku s hlasovacím lístkom vloží volič do návratnej obálky (opatrená heslom – VOĽBA POŠTOU, adresou prijímateľa (V PRÍPADE, ŽE NEMÁTE TRVALÝ POBYT NA SLOVENSKU ODOSIELATE OBÁLKU DO PETRŽALKY, INAK NA ADRESU OBECNÉHO/ MESTSKÉHO ÚRADU V MIESTE VÁŠHO TVALÉHO BYDLISKA) a adresou odosielateľa) a túto odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Odporúčame obálku odoslať doporučene (voličovi ostáva doklad o odoslaní zásielky).

Do výsledku hlasovania sa započíta hlasovací lístok v obálke, ktorá bude doručená obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j. najneskôr do 11. júna 2010.