Program

Robotnícke a komunistické hnutie v 20. storočí významnou mierou prispelo k humanizácii modernej civilizácie. V dôsledku podcenenia niektorých objektívnych zákonitostí spoločenského vývoja a radom chýb a omylov pri jeho riadení sa nepodarilo v európskych socialistických krajinách úspešne zavŕšiť proces budovania sociálne spravodlivej a demokratickej spoločnosti – socializmu. Idea sociálnej spravodlivosti, neformálnej demokracie a reálneho humanizmu je však naďalej túžbou väčšiny ľudstva.
Kapitalizmus, napriek mnohým premenám nedokázal zmeniť svoju podstatu – egoizmus bohatých. Priepasť medzi bohatstvom a biedou sa prehlbuje, sociálne napätie neustále narastá. Vyhrocujú sa globálne problémy, nerovnomernosť vývoja sa zväčšuje, svet sužujú vojnové konflikty, ekologické a sociálne problémy nadobúdajú katastrofický charakter. Ilúzia spoločnosti všeobecného blahobytu sa rozplynula. Ľudstvo, ak má prežiť, musí hľadať alternatívne riešenia. Skúsenosti z budovania socializmu nadobúdajú v tomto procese novú aktuálnosť.
Dnešné Slovensko prežíva jedno z najťažších období svojich novodobých dejín. Namiesto demokratických premien a ekonomickej reformy, ktorú väčšina obyvateľstva po roku 1989 očakávala, pravicové sily nastúpili cestu triednej pomsty, totálnej negácie spoločenskej praxe minulých desaťročí a násilnej obnovy kapitalizmu. Dochádza k postupnej likvidácii aj tých najzákladnejších sociálnych istôt ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou. Prudko sa znižuje životná úroveň státisícov občanov, dochádza k hlbokému úpadku priemyselnej výroby a k rozvratu poľnohospodárstva. Školstvo, zdravotníctvo, veda a kultúra sú v dezolátnom stave. Prudký rast kriminality a brutálneho násilia narúša základy spoločenskej stability a morálky. Tieto skutočnosti nemobilizujú tvorivý potenciál spoločnosti, ale vyvolávajú pesimizmus a apatiu. Stále viac ľudí chápe, že totalita súkromného vlastníctva a nekontrolovateľný trh nevedú k prosperite a demokracii, ani k sociálnej spravodlivosti.
Celý program KSS nájdete TU