Stanovy

Komunistická strana Slovenska / ďalej KSS / je politickou stranou pôsobiacou na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o politických stranách a hnutiach č. 424/1991 Zb. Na svoje označenie používa skratku KSS. Sídlom jej ústredných orgánov je Bratislava.
Programovým cieľom KSS je socializmus – spoločnosť demokratická, politicky a hospodársky pluralitná, spoločnosť slobodných a rovnoprávnych občanov, samosprávna, prosperujúca a sociálne spravodlivá, umožňujúca všetkým pracovať, využívať najnovšie poznatky vedeckotechnického rozvoja, poskytujúca každému možnosť aktívne sa zúčastňovať na vytváraní vlastnej budúcnosti. Spoločnosť, ktorá zabezpečí všetkým občanom dôstojnú životnú úroveň. Spoločnosť, ktorá sa stará o zlepšovanie životného prostredia, presadzujúca bezpečnosť a mier.
KSS vychádza z marxisticko-leninského učenia a praxe výstavby socializmu, nadväzujúca na pozitívne výsledky KSČ a KSS na Slovensku, na pokrokové tradície národného demokratického robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu. Je stranou vlasteneckou a internacionálnou.
KSS usiluje o to, aby bola stranou masovou. V centre pozornosti KSS je predovšetkým presadzovanie oprávnených požiadaviek a potrieb občanov, ktorí sa živia prácou svojich rúk a umom, sociálne slabých vrstiev a obetí kapitalistického systému.

Celé znenie stanov nájdete TU