Stanovy

STANOVY

Strany maďarskej koalície

2007

Hlava I.

Základné ustanovenia

§ 1

  1. Názov politickej strany je Strana maďarskej koalície, v maďarskom jazyku Magyar Koalíció Pártja. Skratka názvu strany je SMK-MKP.
  2. Sídlom strany je Bratislava.
  3. Štatutárnym orgánom strany je republikový predseda strany, v jeho neprítomnosti ho zastupujú v poradí zástupca predsedu strany, predseda republikovej rady. Štatutár koná spôsobom, že k názvu strany pripojí svoj podpis a označenie funkcie.
  4. Štatutárny orgán strany je zodpovedný za hospodárenie strany, koná v mene strany, podpisuje právne úkony a vykonáva práva zamestnávateľa.
  5. Strana maďarskej koalície združuje občanov SR a Európskej únie bez ohľadu na národnosť, spoločenské postavenie, pôvod, rasu a náboženské vyznanie.
  6. SMK je právnickou osobou. Jednotlivé orgány majú právo konať samostatne a zaväzovať sa v rozsahu určenom týmito stanovami, organizačným poriadkom  schváleným republikovou radou, ako aj inými predpismi strany.
  7. SMK je politickou stranou podľa Ústavy Slovenskej republiky, podľa medzinárodných zmlúv ratifikovaných Slovenskou republikou, príslušných legislatívnych noriem Európskej únie a podľa zákona NR SR o politických stranách a politických hnutiach.
  8. Strana maďarskej koalície je ľudovou stranou, je členom Európskej ľudovej strany (EĽS).
  9. SMK/MKP je samostatná politická strana, ktorá vznikla zlúčením týchto politických organizácií: MOS-MPP (reg. MV SR pod č. NVVS/2-350/1990 zo dňa 19. 02. 1990), Strana maďarskej koalície SMK/MKP (po zmene názvu MKDH, reg. MV SR pod č. NVVS/2-568/1990-3 zo dňa 22.05.1998) Spolužitie-Együttélés (reg. NVVS/2-430/1990 zo dňa 01.03.1990).

Celé stanovy SMK vo formáte WORD